Koga Miyata SkyCarbolite | 257

Brand name Koga Miyata
Brand country Netherlands
Number 257
Model name SkyCarbolite
Model year 1994
Storage location 4i